Avís Legal i Política de Privadesa

Condicions d’ús 
Mitjançant la web www.hepconsultors.cat es facilita l’accés al Portal web propietat de HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. per oferir als usuaris l’accés general a la informació, activitats, productes i serveis que la citada entitat ofereix.
El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d’usuari del Lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal. Per això, HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. recomana a l’usuari llegir-ho cada vegada que accedeixi al Lloc web.
L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i en general, a fer un ús conforme a les presents condicions i respondrà, enfront de HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. i / o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa per la seva pròpia responsabilitat.
HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, a serveis i continguts del Portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.
HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, del seu web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.

Política de Privadesa i Protecció de Dades
Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitats per l’usuari a través de l’enviament d’un correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. De manera expressa, l’usuari queda informat que els mateixos seran incorporats a fitxers existents en HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. i que té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del mateix, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça: Bailen, 50 – 08009 Barcelona o mitjançant l’enviament a la següent adreça de correu electrònic info@hepconsultors.cat o per qualsevol mitjà que garanteixi la identificació de l’interessat i en la qual consti el fitxer o fitxers a consultar.
Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de l’usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Les dades que es facilitin seran utilitzats per a finalitats comercials, sent els seus destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORITUS, S.L.U.
HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, en honor del compliment de la seva obligació de secret i del seu deure guarda dels mateixos.
D’igual forma, HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. queda autoritzada per enviar a l’usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes. En el cas de comunicacions comercials i tècniques enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per dita mitjana.

Propietat Intel·lectual i Industrial
Els drets de la propietat intel·lectual de tots els continguts i disseny gràfic d’aquesta pàgina web són titularitat de HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública, salvo per al seu ús personal i privat, sense autorització, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U., sancionable per la legislació vigent.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web estan protegits per Llei.
Així mateix, l’usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través de la pàgina web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions de tals drets que puguin ser comeses per l’Usuari.

Responsabilitat
HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. no es responsabilitza de la mala utilització que per part dels usuaris d’Internet facin dels continguts de la pàgina web, sent l’usuari l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer.
De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. o no publicada amb el seu nom.
HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U., i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici de l’establert en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, a més, i a l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U., tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac d’Hackers, o tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna a l’usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.
HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació en el Lloc web, o per qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació.
HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. no es fa responsable de la veracitat, falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.
En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest Lloc web està dirigida a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que en tot cas ha d’obtenir-se directament de professionals competents.

Jurisdicció i llei aplicable.
Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació estatal i autonòmica corresponent.

HEP CONSULTORS I AUDITORS ESPORTIUS, S.L.U. N.I.F. B-65.866.873. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb data 28 de Novembre de 2.012, TOM 43472, FOLI 88, FULLA B 430998, INSCRIPCIÓ 1.

Responsable: Elena Escrivá Pla 21.651.583-G